"A világtörténelem nagy eseményei lényegileg jelentéktelenek. Végső fokon az egyén élete az, ami lényeges. Egyedül ez formálja a történelmet, a nagy változások legelőször ebben kezdődnek el és a világ egész jövője, teljes történelme hatalmas végösszegként alapvetően az egyénekben rejlő titkos forrásokból fakad. Legszubjektívebb magánéletünkben is nemcsak passzív tanúi és elszenvedői, hanem alkotói is vagyunk."
C. G. Jung

ERŐTÉR (ATTRACTOR FIELD) TECHNIKA

Változtasd meg a gondolataidat, megváltozik az életed!

A legújabb tudományos kutatások eredményei egyre mélyrehatóbban és pontosabban térképezik fel az emberi test és agy működésének finom mechanizmusait és a köztük levő kapcsolat mibenlétét. Ez megteremti a lehetőségét annak, hogy az új ismeretek birtokában egyre pontosabb és hatékonyabb módszerek jöhessenek létre.

Az oksági összefüggésekre vonatkozó konvencionális nézetek feltételezik, hogy az események egymást egy meghatározott lineáris sorrendben követik. Azaz A okozza B–t, ami okozza C–t. Az AFT egy másik nézőpontból kiindulva működik. Az Attractor Field Tecnhika keretein belül az oksági összefüggések működését leginkább David Böhm: A teljesség és az implikált rend című könyve írja le. Az ok nem a fizikai világban található, hanem sokkal inkább azokban a láthatatlan energetikai erőkben, amelyek a kollektív és egyéni gondolatok energiájából, valamint a gondolat energiáján túlmutatva a kozmikus erőből erednek.

Kutatásokkal bizonyították azt is, hogy a meridián bizonyos pontjainak stimulálása meghatározott szervekhez küld üzenetet, kiegyensúlyozza az adott meridián mentén az energiaáramlást és ezáltal az adott szervet is. Erről az eljárásról ismert, hogy endorfineket és monoaminokat szabadít fel, vegyi anyagokat, amelyek a fájdalomérzést blokkolják a gerincvelőben és az agyban. Dr. Zang-He Cho végzett kiterjedt kutatásokat ezen a területen. Minden alkalommal amikor stimulálunk egy pontot a meridiánon (akupunktúrás, vagy akupresszúrás pont), akkor ezzel párhuzamosan az agy megfelelő területén is kimutatható aktivitás. Ezen a kapcsolaton keresztül a meridián energia szabályozza az idegrendszert, a hormonális egyensúlyt és a fizikai lét más aspektusait. Ha egyensúlyi helyzet áll fenn, a test jól van és egészséges.

2000 – ben az orvosi Nobel – díjat Dr. Eric Kandel, a Kaliforniai Egyetem Neuro–biológiai és Viselkedés–kutató Központjának igazgatója kapta. A test és lélek közötti szakadék áthidalása terén elért figyelemreméltó felfedezéseit érdemes részletesen megismerni. Munkája forradalmasította az agyról szerzett ismereteinket, miután bemutatta , hogy a gondolatok, a gondolati tevékenység és tapasztalatok milyen változásokat eredményeznek az idegsejtek szerkezetében. Gondolataink és emlékeink aktiválják azt a biofizikai mechanizmust, amely „be-” illetve „kikapcsolja” a géneket: gondolataink megváltoztatják testünket. Munkája nagyban hozzájárult korunk egyik legnagyszerűbb felfedezéséhez a „neuro-plaszticitáshoz”, ahhoz a felfedezéshez, miszerint az agy, a korábbi feltételezésekkel ellentétben, képes szerkezeti változásokra a felnőttkor elérése után is.

Ismert jelenség, hogy a negatív gondolatok és érzelmek hatására az izmok elgyengülnek. Az izomteszteléssel meghatározott meridián energiapontok érintésével helyreállíthatjuk az energiaáramlást. Az energiaminták destabilizálása a tudatosságban is nagy változásokat okozhat. Minden gondolatnak van valamilyen energetikai következménye, ami a testre mélyreható befolyással bír. A katabolikus energia beteggé tesz, az anabolikus gyógyít.

Mindezek részét képezik az Erőtér (Attractor Field) Technikát alátámasztó tudományos bizonyítékoknak.

Dr. Kurt Ebert ezt írja: „…ez a módszer új paradigmát képvisel a betegségek és lefolyásuk tekintetében a nyugati orvosi felfogásban. A keleti és nyugati orvoslás eszméinek eze ntársításával a betegségeket tekinthetjük életünk alapját képező és azt fenntartó energiaminták eltorzulásának. Ezt a torzulást energetikailag a szokásszerű gondolkodásminták kódolják a meridiánokban. A gondolkodásminták a tanult és elfogadott hitrendszerekből, viselkedésből és értékekből jönnek létre; az egyes emberek életének teljes és valóságos összefüggései ezek. Bizonyítékokkal alátámasztott, hogy az emberi és az állati morfológia közvetlenül kapcsolatban van a meridiánok mentén áramló energia változásaival és okkal feltételezhetjük, hogy a szervező központokként működő akupunktúrás pontok fenntartják morfológiai potenciáljukat az idők során. A nyugati kvantumfizika megerősítette, hogy a minket körülvevő fizikai valóság valójában rendszerbe szerveződött energia, amely más energetikai erők hatására szerveződik és áll fenn. Végeredményben a tudomány felismerte, hogy a misztika századokon át valóságot állított: az univerzum egységes, csak különbözőnek látszik, a helyileg változó egységesítő energiaminták aktivitásának következtében. David Böhm megfogalmazásával élve: a láthatatlan univerzum az általunk fizikai valóságként megtapasztalt látható világgal párhuzamosan működik, a rejtett energetikai univerzum a feltáruló fizikai világban jut kifejezésre. Ebben az összefüggésben az Erőtér (Attractor Field) Technika végső soron a szokásszerű gondolkodási minták szintjén működő AFT módszer, az akupunktúrához hasonlóan, elkerüli a fizikai folyamatok erőszakos megváltoztatásából eredő káros mellékhatásokat.”

Az Erőtér (Attractor Field) Technika a nem-fizikai energiamezőkkel dolgozik, amiket az egyes attitűdjei, hiedelmei és kiáramló gondolatai hoznak létre. Ezek az energiamezők nem csak a saját testünkkel vannak kölcsönhatásban, hanem a többiek testével és energiamezőivel is. Ezek az energiamezők eredményezik, hogy úgy lásd a világot, ahogy látod, hogy úgy viszonyulj a dolgokhoz, ahogy viszonyulsz és úgy reagálj az életre, ahogy reagálsz.

Ezek az energiamezők fenntartják önmagukat Behatárolják a világról alkotott képünket, gondolatainkat és perspektíváinkat. A gondolatok maguk is nem-fizikai energia formájában léteznek, önmagukban is erőt képviselnek. Ezért lehet az imádságnak gyógyító ereje. Bármily röpke is, minden egyes gondolat hozzáteszi a maga részét az ember alap-energiamintájának egyensúlyához, a tudatosság, szintjéhez. A gazdag háttér-információ mellett megismerkedhetünk egy egyedülálló korrekcióval is: a fent említett torz energiaminták nemcsak a meridián-pontok bizonyos rendben történő stimulálásával állíthatók helyre, hanem speciális, számos fizikai és érzelmi problémára hatással bíró CD-vel is, amely olyan különleges frekvenciájú rezgéseket bocsát ki, amelyek semlegesítik a rég beíródott negatív energiamintákat.

06-30/619-34-66
1033 Budapest Szérüskert utca 2
2004 óta